Apostem per la sostenibilitat

Els termes “ecològic” i “verd” ja són d’us comú. Les tintes considerades ecològiques contenen la màxima quantitat de matèries primeres renovables i d’origen orgànic disponibles per a cada tipus concret de tinta, així com la quantitat mínima possible de compostos orgànics volàtils (COV). En aquest sentit, moltes tintes poden considerar-se ecològiques: aquoses, de base d’aigua, d’assecat per energia, d’assecat per radiació ultraviolada (UV) i les procedents pastes.
El sector de les arts gràfiques es pren seriosament les qüestions relatives a l’ecologia. La majoria d’impressors volem contaminar el mínim, prevenir riscos laborals, satisfer les exigències dels clients conscienciats amb el medi ambient i complir amb la normativa internacional. L’equilibri entre el compromís mediambiental i els requisits reals dels clients no és fàcil, ja que encara que es prenguin decisions respectuoses amb l’entorn, aquestes sempre exigeixen alguna contrapartida.

La majoria de tintes de Disseny i Color

  • No contenen advertències de precaució ni contaminants perillosos per a l’aire.
  • Generen impressions totalment inodores, adequades per ser utilitzades en zones on les olors siguin un problema.
  • Propicien impressions totalment ecològiques, respectuoses amb el medi ambient i amb una solució integral, incloses les tintes de làtex a l’aigua i els suports reciclables que ofereix la tecnologia HP.